sábado, 3 de abril de 2010

Shrooms


Om Mani Padme Hum
Om Padma Sanbhava

Om Dalai Lama
Om lamatashide

Om gate paragate parasamgate bodhi svaha
Om muni muni maha muniye sakyamuni svaha/me on Hilight Tribe - Free Tibet
Adicionar vídeo

Nenhum comentário: